Disclaimer

Deze website is bedoeld om informatie te ontsluiten met betrekking tot natuurgeneeskunde en natuurgeneeskundige therapieën en behandelingen. De informatie is gericht op het informeren van geïnteresseerden in de natuurgeneeskunde en haar behandelingen.

De informatie op deze websites is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van  medische professionals en/of zorg verlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten (geen uitputtende opsomming).

De informatie op deze websites noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf)diagnose.

De informatie op www.natuurgeneeskunde-etten.nl is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat bezoekers aan de informatie op deze website geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen

In gevallen van ziekte, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie alleen bedoeld als ondersteuning. De informatie op deze website kan in dergelijke situaties dienen als ondersteuning van het contact tussen de bezoeker (of diens familielid of andere naasten) en diens therapeut, behandelend arts of andere hulpverlener en de adviezen die hij/zij van laatstgenoemde ontvangt.

Bezoekers wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Bezoekers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie.

Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met uw eigen (huis)arts

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op www.natuurgeneeskunde-etten.nl door bezoekers is volledig voor verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.

www.natuurgeneeskunde-etten.nl en diens informatieleveranciers sluiten elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via www.natuurgeneeskunde-etten.nl, andere websites of bronnen waarnaar binnen / vanuit www.natuurgeneeskunde-etten.nl wordt verwezen.

Privacy statement

Jouw privacy is voor mij belangrijk. Hier lees je hoe de praktijk omgaat met persoonsgegevens en privacy.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Het dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met alle persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens

Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Op deze regel zijn enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer ik een ernstig gevaar voor je gezondheid of die van een derde zie.
  • Voor de uitwisseling met de leverancier van de voorgeschreven natuurgeneeskundige middelen (recepten)
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens  intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn wettelijk bepaald op 15 jaar na de laatste behandeling, tenzij langer bewaren noodzakelijk is voor de gezondheid van jouwzelf of van je kinderen.

Je hebt recht op inzage, een afschrift, correctie of verwijdering van gegevens. Het vernietigen van gegevens kan als het bewaren voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en er geen wettelijke regeling is die dit tegenhoudt.

Wanneer je gebruik wilt maken van deze rechten, dan kun je dit mondeling of schriftelijk aanvragen bij de praktijk.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat deze nota bij hen kan worde gedeclareerd.

Je naam, adres en woonplaats

Je klantnummer en je geboortedatum

de datum van de behandeling een korte omschrijving van de behandeling, met behandelcode